Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Informacje prasowe

Zawiadamiam, iż dnia 26 kwietnia 2018r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przeciwdziałaniu bezrobociu z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
 7. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.
 9. Informacja o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka w Białowieży, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2018r.;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
  3. zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

11.4.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

 

                         Lech Jan Michalak

____________________________________________________________________

Hajnówka, dnia  16 kwietnia 2018r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                                                                                                                                         

Rady Powiatu Hajnowskiego

                   

BR. 0012.1.3 (29).2018

 

                   

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek)  o godz. 8:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                            Piotr Filimoniuk

 

_________________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji                                        Hajnówka, dnia 16 kwietnia  2018r.

Spraw Społecznych

 

BR.0012.2. 3 (31).2018

 

ZAWIADOMIENIE

                                            

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy i bezrobociu.
 5. Informacja o realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem sytuacji DPS, Domu Dziecka, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 6. Powołanie kapituły do przyznawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

 

              Wiceprzewodnicząca Komisji

                 Joanna Kojło

 

______________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 16 kwietnia 2018r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.3 (34).2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia      23 kwietnia 2018r. ( poniedziałek ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o planowanych działaniach inwestycyjnych.
 5. Analiza stanu bezrobocia w powiecie.
 6. Informacja na temat usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
 7. Informacja na temat transportu zbiorowego na terenie powiatu.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu.
 9. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

   Alla Gryc