ZUS informuje: Emerycie, rencisto! Pracowałeś w 2017 roku. Rozlicz się z przychodu.

Kategoria: Ogłoszenia

Praca zawodowa emerytów  czy rencistów nie jest zabroniona.

Nasi świadczeniobiorcy najpierw muszą powiadomić ZUS o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych takich jak umowa o pracę, zlecenia,  prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymienionych w ustawie o sus,  a po upływie roku kalendarzowego -  w terminie do końca lutego – o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Tak więc do końca lutego 2018 należy poinformować ZUS o kwocie przychodu uzyskanego w 2017 r. Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.

 Jeżeli świadczeniobiorca nie poinformuje ZUS o osiąganiu przychodu i po zakończeniu roku o łącznej kwocie przychodu uzyskanego w minionym roku, organ rentowy może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ustalonych w wyniku rozliczenia, za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku braku powiadomienia o kwocie przychodu uzyskanego w rozliczanym roku ZUS  zobowiązany jest do wszczęcia postępowanie mającego na celu ustalenie tego przychodu.

Im szybciej dostarczymy zaświadczenie stwierdzające łączną kwotę przychodu, tym szybciej Zakład  dokona  jego rozliczenia. Po dokonaniu obliczeń Zakład wyda decyzję , w której ustali, że:

  • świadczenie wypłacane było w prawidłowej wysokości ( bez skutków finansowych),
  • przysługuje zwrot świadczenia ( jeśli nie przekroczyliśmy dopuszczalnych kwot przychodu a emerytura lub renta była zmniejszona w związku z uzyskiwanym przychodem)
  • nadpłatę świadczenia ( jeśli przychód przekroczył kwoty dopuszczalnego przychodu, a świadczenie nie było zmniejszone lub zawieszone w poprzednim roku kalendarzowym).

Roczna niższa  kwota graniczna  przychodu za 2017 r. wynosi – 35 522,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zmniejszeniem emerytury lub renty o kwotę przekroczenia przychodu nie więcej jednak  niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Roczna wyższa  kwota graniczna przychodu za 2017 r. wynosi – 65 969,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń za 2017 r. wynoszą:

•          6781,40 zł – w przypadku pobierania emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

•          5086,44 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

•          5764,54 zł – w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez 1 osobę.

ZUS przypomina, że osoby mające ustalone prawo do emerytury oraz renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które osiągają przychody podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych mogą pobierać tylko jedno świadczenie, niezależnie od kwoty uzyskiwanego dodatkowego przychodu.

 

Ostatecznego rozliczenia przychodu emerytów i rencistów dokonuje się po upływie roku kalendarzowego. To świadczeniobiorca powinien przedłożyć wniosek i dołączyć zaświadczenia o wszystkich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, powinien on przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

 

 

                                                                                                                        Katarzyna Krupicka

     Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego