Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

Kategoria: Ogłoszenia

Samorząd  Powiatu Hajnowskiego w 2018 r. przyjął zaproszenie Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do  udziału w realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

           Realizatorem programu w imieniu samorządu powiatu hajnowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Cele programu i obszary wsparcia

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informatycznego,

2. Przygotowanie beneficjentów programu  do aktywizacji społecznej i zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu oraz barier transportowych,
3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,

5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

1). Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  a). Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

           - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- Zadanie 2: pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

  b). Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

            - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c). Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d). Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką ( dzienna opiekunka, niania lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego;

2). Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna , która w przypadku:

Moduł I

Obszaru A:

 zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu

 zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcję narządu ruchu,

Obszar B:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

zadanie 2

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

zadanie 3 i 4

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Moduł  II

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Rodzaj niepełnosprawności uprawnionych do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek musi być potwierdzony:

- orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności

- zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalności związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

 

W programie nie będą mogli uczestniczyć wnioskodawcy:

a) którzy nie posiadają wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu –Moduł I i II

b) przerwa w nauce ( urlop dziekański, urlop zdrowotny) – Moduł II

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

a) Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 2 – pomoc, co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

b) Obszar C – zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielona po zakończeniu gwarancji.

3. Termin składania  wniosków:

  1. Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2018 r.
  2. Moduł II:
  • do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
  • do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

  Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z 31 stycznia 2018r., wkład własny wnioskodawcy wymagany jest w poszczególnych zadaniach wymienionych poniżej:

* MODUŁ I:

a). wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B Zadania: nr 1, Obszaru C Zadania nr 3 i nr 4,

b). wynosi co najmniej 15 % ceny brutto zakupu usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D ,

c). wynosi co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru A Zadanie nr 2,

* MODUŁ II – w zakresie kosztów czesnego- (do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko wnioskodawcy pozostający w zatrudnieniu)

a). 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym  kierunku),

b). 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),

Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w MODULE II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

   Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym  ( Moduł II) obejmuje:

1. opłata za naukę(czesne)

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia( nie podlegają rozliczeniu)

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego- w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie sa uczestnikami studiów doktoranckich

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia jest to forma pomocy która ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

A) do 50% wyliczonej dla  wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku

B) do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

C) do 100%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich moga otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Zasady wyliczania maksymalnej kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) stała kwota dodatku ustalona przez PFRON- 1 000 zł

b)możliwość zwiększenia dodatku w przypadku:

- gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu nauki poza miejscem zamieszkanie- 500 zł

- gdy osoba posiada Karte Dużej Rodziny – 300 zł

- gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch( lub więcej) kierunkach studiów/nauki – 300 zł

- gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – 300 zł

Możliwości zwiększenia dodatku wystepują fakultatywnie, gdyż każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

 

 

Informacje w/w są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Kontakt z PCPR w Hajnówce:

* w siedzibie PCPR ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

* telefonicznie pod numerem 85 682-36-42 lub 85 682-59-83

* e-mail pcpr@powiat.hajnowka.pl