ZARZĄD POWIATU HAJNOWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, 17-200 HAJNÓWKA

Kategoria: Informacje prasowe

Uchwała nr93/199/17

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169; z 2017 r. poz. 60, poz. 949, 1292) oraz zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
Nr 60, poz. 373; z 2011 r., Nr 254, poz. 1525) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011, Nr 254, poz. 1525).

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 1. Mirosław Romaniuk ....................................................
 2. Jadwiga Dąbrowska  ....................................................
 3. Jan Adamczuk          .....................................................
 4. Olga Rygorowicz     .....................................................
 5. Barbara Zdzisława Wasiluk       ...................................

 

 

 

 

Załącznik
do Uchwały
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU HAJNOWSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE,
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, 17-200 HAJNÓWKA

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1.   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

 1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 3. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
  o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
  w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 1881),
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z póżn.zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

 

 • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. ukończyła studia magisterskie,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  szkoły,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa
  w pkt. 3,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy
  z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego   - w przypadku nauczyciela,
 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379
  z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
  i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  poświadczonych kopii dokumentów.

 

III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
w terminie do dnia 16.08.2017r. do godziny 15:00 pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 085 682 27 18; pokój nr 19

 

z dopiskiem na kopercie:

 

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  – nie otwierać”

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.