W trosce o osoby niepełnosprawne – są fundusze na wsparcie w ramach Programu Aktywny Samorząd (i nie tylko)

Kategoria: Informacje prasowe

Dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, studiów, prawa jazdy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce wspiera osoby niepełnosprawne w pokonywaniu barier o charakterze społecznym i zawodowym.

Pomoc społeczna jest jednym z istotnych zadań samorządu powiatowego, który wymienia ustawa z 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym. To inwestycja w kapitał ludzki– najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Powiat hajnowski realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące jednostką koordynującą działania w tym obszarze (obok PCPR funkcjonują również placówki powiatowe, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce. Ze środków PFRON otrzymanych przez samorząd powiatowy finansowana jest także działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych w Hajnówce). Do zadań PCPR, najogólniej mówiąc, należy realizacja zadań samorządu powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, wynikających z ustawy z dnia 27.08.1997r., a także wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – bowiem przy Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W celu spójności działań na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Hajnowskiego uchwaliła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Większość z postawionych celów jest realizowana dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – głównego instrumentu samorządu powiatowego w pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to środki otrzymywane obligatoryjne przez powiat na dany rok
kalendarzowy i ich wielkość zależy od "wzoru" - algorytmu w którym
uwzględnia się liczbę mieszkańców powiatu, liczbę osób niepełnosprawnych, liczbę bezrobotnych niepełnosprawnych itp. Samorząd powiatowy nie ma wpływu na wielkość przyznawanych środków. –
wyjaśnia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Szymaniuk.

W ramach wykorzystania funduszy PFRON tylko w 2016r. wsparcie otrzymało 609 osób niepełnosprawnych. Oznacza to wydanie setek tysięcy złotych, wypełnianie wielu dokumentów, czasochłonne procedury administracyjne w celu wsparcia osób potrzebujących. Środki te wykorzystano m.in. na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych (dofinansowano utworzenie 1 stanowiska pracy i za 4 osoby niepełnosprawne  dokonano zwrotu wynagrodzenia w ramach instrumentów i usług rynku pracy), dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (pomocy udzielono 6. osobom), przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (z pomocy skorzystało 475 osób) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (uczestniczyło 124 osoby), dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych (w dofinansowanej wycieczce uczestniczyło 25 osób); słowem – podjęto przedsięwzięcia ułatwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu codziennym. Na wsparcie w ramach  wymienionych zadań w 2016r. wydatkowano kwotę 483.173,00 zł.

W 2017r.  do dyspozycji samorządu powiatu hajnowskiego przyznano kwotę 1.062.711,00 zł. Uchwałą Nr XXII/211/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2017 r. środki zostały przeznaczone m.in. na rehabilitację zawodową (realizuje Powiatowy Urząd Pracy), dofinansowanie do turnusów, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowanie do bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Część środków na określone zadania na dzień dzisiejszy została już rozdysponowana, nadal jednak istnieje możliwość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wnioski osób w tym zadaniu załatwiane są na bieżąco. Wystarczy zgłosić się do PCPR i uzupełnić wniosek.

By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy od 2012r. powiat hajnowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Środki, które wydatkuje PCPR w ramach programu Aktywny Samorząd ustalane są przez Zarząd PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg określonych kryteriów (pod uwagę brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych powiecie itp.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na ilość środków w danym roku – identycznie, jak w przypadku środków przyznawanych samorządom z PFORN.

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania objęte dofinansowaniem, zostały sklasyfikowane w dwóch modułach. I tak,  osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  Tylko w 2016r., w ramach programu udzielono wsparcia dla 69 osób niepełnosprawnych na kwotę 239.448,15 zł. (uwzględniając środki PFRON, w 2016r. na wsparcie osób niepełnosprawnych łącznie wydatkowano kwotę 722.621,00 zł.)

Największa grupa beneficjentów skorzystała z możliwości wsparcia w zakresie edukacji – dofinansowanie otrzymało 41 osób niepełnosprawnych na kwotę  69.642,53 zł. Osiemnaście osób skorzystało z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania na łączną kwotę 91.308,44 zł., osiem osób – z pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i w ramach tego zadania udzielono dofinansowania na kwotę 14.150,05 zł.

    Program Aktywny samorząd jest realizowany również w roku 2017. Samorząd powiatu hajnowskiego na realizację programu otrzymał pierwszą transzę środków w kwocie – 143.565,00 zł.  Dotąd wydatkowano 45.823,90 zł., z czego:  19 osób skorzystało z pomocy  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 2 osoby otrzymały wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3 osoby – w zakupie sprzętu elektronicznego, a 1 osoba skorzystała z pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Do tej pory wszystkie osoby spełniające warunki uczestnictwa w programie uzyskały wsparcie w postaci dofinansowania do wnioskowanego sprzętu lub usługi.

   Co istotne, środki na realizację Programu są dostępne – we wszystkich obszarach.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a lub telefonicznie pod numerem (85) 683-36-42, (85) 682-59-83 bądź e-mail : pcpr@powiat.hajnowka.pl

Zachęcamy studentów oraz wszystkie osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do kontaktu z PCPR, gdzie bezpośrednio uzyskają informację o formach wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu odpowiednich formularzy.

Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa podziękowanie kierownictwu i pracownikom PCPR w Hajnówce za pomoc w powstaniu niniejszego tekstu